Aukční podmínky a průběh aukce

na webu Aukce a dražby nemovitostí

 

Podmínky a průběh aukcí na drazbyaaukce.cz

Obecné informace

1. Společnost Reality Deluxe s.r.o. provozuje portál drazbaaukce.cz za účelem prodeje nemovitostí formou dražby (Aukce). Aukcí se účastní Vyhlašovatel aukce na straně jedné a zájemce o předmět aukce, tedy Dražitel, na straně druhé.

2. Společnost Reality Deluxe s.r.o. je pouze Poskytovatelem aukčního prostředí, za což jí náleží smluvní odměna. Poskytovatel nenese žádnou zodpovědnost za průběh aukčního jednání, všechny závazky vzniklé během aukce vymáhají Vyhlašovatel aukce a Dražitel výhradně mezi sebou.

3. Vyhlašovatel aukce je vlastníkem dražené nemovitosti, případně osobou vlastníkem zplnomocněnou k jednání směřujícímu k prodeji předmětu aukce. Vyhlášením aukce stvrzuje, že si není vědom ničeho, co by mohlo předmětnou aukci zmařit, především pokud jde o vlastnictví a možnost s nemovitostí svobodně nakládat. Za pravdivé a úplné informace o své osobě i o nemovitosti zodpovídá Vyhlašovatel aukce Poskytovateli prostředí pro elektronické aukce i Dražiteli předmětné nemovitosti.

4. Dražitel je každý zaregistrovaný zájemce o aukci, který složí v řádném termínu před začátkem aukce dražební jistotu na účet Poskytovatele. Přihlášením do aukce projevuje souhlas s podmínkami aukce a stvrzuje, že údaje uvedené v jeho účtu jsou pravdivé, a že mu z právního hlediska nic nebrání zúčastnit se elektronické aukce.

5. Provozovatel aukčního portálu, tedy Poskytovatel, v žádném případě neodpovídá za správnost a pravdivost údajů uvedených na účtech uživatelů portálu drzbaaukce.cz, nicméně si vyhrazuje právo při zjištění nesrovnalostí žádat o sjednání nápravy, případně zrušit sporný účet uživatele.

6. Dražitel se aukce účastní příhozy; ten kdo přihodí naposledy a za jehož nabídnutou částku se předmět aukce prodává (dále jen Vítěz aukce), vstupuje s Vyhlašovatelem do jednání ohledně kupní smlouvy a uhrazení závazku. Dražební jistota vítězného Dražitele zůstává Poskytovateli jako odměna za poskytnuté služby, na úhradu kupní ceny se nezapočítává.

7. Aukční jistoty těch účastníků aukce, kteří neuspěli, budou v plné výši vráceny na účty, z nichž byly jistiny uhrazeny bezprostředně po ukončení aukce, nejpozději však do 5 pracovních dnů od aukce.  

8. Vyhlašovatel aukce má právo stanovit si vlastní podmínky prodeje a požadavky na průběh aukce. Zároveň navrhuje znění kupní smlouvy. Každý účastník aukce se zavazuje tyto požadavky respektovat a Vítěz aukce je povinen je bez výhrady dodržet.

9. Vyhlašovatel se zavazuje předložit Vítězi aukce takovou kupní smlouvu, jejíž znění koresponduje se zákonem. Všechny náležitosti týkající se aukce a prodeje nemovitosti, které nejsou výslovně uvedeny v Aukční vyhlášce či kupní smlouvě, se řeší dle znění zákona, případně způsobem obvyklým pro danou situaci. V takovém případě se bere prioritně zřetel na ochranu zájmů prodávajícího.

10. Vyhlašovatel je oprávněn vypsat novou aukci, jestliže bude původní aukce neúspěšná nebo bude z nějakého důvodu zmařena. V takovém případě si Vyhlašovatel může změnit podmínky aukce podle vlastní potřeby.

Průběh aukce

11. Elektronické aukce probíhají na dražebním portálu drazbaaukce.cz podle podmínek stanovených v Aukční vyhlášce. Smyslem aukce je prodat draženou nemovitost za nejvyšší vyvolanou cenu Vítězi aukce, tedy Dražiteli, který jako poslední udělal příhoz k ceně a nabídl tak nejvyšší částku za předmět aukce.

12. Minimální vyvolávací cenu stanovuje Vyhlašovatel aukce, stejně jako určí minimální příhoz. Maximální cena není v aukci stanovena, není limitována ani horní hranice příhozu. Dražitel vždy plně zodpovídá za výši svých příhozů.

13. Příhozy mohou být činěny pouze registrovanými zájemci o aukci, kteří jsou ke konkrétní elektronické aukci připuštěni. Podmínkou pro připuštění k aukci je úhrada aukční jistoty na účet Poskytovatele aukčního prostředí ve stanoveném termínu. Výše aukční jistoty je zveřejněna v detailu každé aukce.

14. Elektronická aukce nemůže být ukončena v určený čas, jestliže došlo v posledních pěti minutách k příhozu. V takovém případě se dražba prodlužuje tak, že konec nastane 5 minut od posledního příhozu.

15. Po skončení aukce portál vygeneruje protokol o aukci a určí Vítěze aukce. Protokol bude k dispozici všem účastníkům v záložce Dokumenty u konkrétní aukce.

Účast na aukci

16. Elektronických aukcí na portálu drazbaaukce.cz se smí zúčastnit každá právnická osoba a fyzická osoba právně způsobilá být vlastníkem nemovitostí na území České republiky, která se zaregistruje na portálu drazbaaukce.cz a splní podmínky pro připuštění k aukci.

17. Jestliže dojde ke změně údajů u registrovaného uživatele, oznámí uživatel změnu na email Poskytovatele, ten patřičnou změnu provede. Poskytovatel nezodpovídá za aktualizaci údajů uživatelů, kteří změnu neoznámí.

18. Zájemci o aukci, kteří splnili podmínky pro připuštění k aukci, se do aukce přihlásí tlačítkem “Účastnit se”, které najdou v detailu konkrétní aukce. Tímto úkonem vyjadřují souhlas s podmínkami aukce, jak je stanovil Vyhlašovatel. Zároveň tím stvrzují pravdivost a úplnost svých údajů na profilu. K jinému ověřování totožnosti v této fázi aukčního jednání nedochází.

19. Přihlášením do aukce Dražitel prohlašuje, že je seznámen s faktickým stavem předmětu aukce, a to fyzickým i právním. Bere také na vědomí, že odhad dražené nemovitosti je pouze orientační, vycházející z ceny obvyklé v místě a čase.

20. Účastí na aukci dává každý Dražitel Poskytovateli souhlas s předáním svých osobních údajů Vyhlašovateli aukce, a to v rozsahu nezbytném pro vypracování kupní smlouvy a veškeré dokumentace spojené s převodem nemovitosti v případě, že se stane Vítězem aukce.

21. V průběhu aukce Dražitel zodpovídá za výši svých příhozů a je si vědom závazků vyplývajících z vyhrané aukce. Vítězi aukce vzniká povinnost uzavřít kupní smlouvu a ve stanovené lhůtě zaplatit za nemovitost v plné výši. Jestliže Vítěz aukce ve lhůtě pro odkoupení nemovitost neuhradí, ztrácí nárok na koupi a Vyhlašovatel aukce nemá vůči němu nijaké závazky. Složená dražební jistina propadne Poskytovateli jako pokuta za zmaření aukce.

22. Při nedodržení podmínek aukce a lhůty pro zaplacení předmětu aukce Vítězem aukce, může být nemovitost nabídnuta Vyhlašovatelem zájemci, který skončil v aukci jako druhý v pořadí. Pokud ani ten nemovitost v řádné lhůtě nekoupí, může být znovu nabídnuta v aukci.

23. Jestliže vyjdou najevo skutečnosti, které brání prodeji dražené nemovitosti, například že Vyhlašovatel pozbude právo nemovitost prodat, změní se fyzický nebo právní stav předmětu aukce, případně pokud nastanou jiné závažné důvody, je možné od aukce upustit.

V případě, že bude od aukce upuštěno, jsou o této skutečnosti uvědoměni všichni zájemci o dražbu buď emailem nebo zveřejněním na stránkách portálu drazbaaukce.cz

24. Vyhlašovatel aukce ručí za přípravu kupní smlouvy, převod nemovitosti i její řádné předání do 30 dnů od složení celé kupní ceny na účet Vyhlašovatele aukce. Zodpovídá také za to, že všechny kroky budou učiněny v souladu s platnými zákony. Poskytovatel se od zodpovědnosti za tyto právní úkony zcela distancuje.

25. Jestliže po ukončení aukce vyjdou najevo skutečnosti, jež jsou důvodem k odstoupení od kupní smlouvy, dojde k vrácení případného plnění tak, aby u obou zúčastněných stran nevznikly žádné nároky či pohledávky.

Závěrečná ustanovení

26. Veškeré informace o registraci, způsobu přihlášení do aukce i informace o konkrétních aukcích nejde každý zájemce o dražby nemovitostí na stránkách drazbaaukce.cz. Tam také najde po ukončení aukce protokol o jejím průběhu.

27. Splněním podmínek pro připuštění do aukce a účastí na ní, stvrzuje každý dražitel přečtení Aukčních podmínek a souhlas s nimi. Jestliže S Aukčními podmínkami v daném znění a v plném rozsahu nesouhlasí, nemůže být k aukci připuštěn.

28. K aukci nebudou připuštěni ani zájemci, kteří ve stanoveném termínu nesplnili podmínky pro vstup do aukce. Ve sporném případě, například dojde-li ze strany zájemce o aukci prokazatelně k platbě aukční jistoty, ale ta se nepřipíše na účet Poskytovatele, vyhrazuje si Poskytovatel právo rozhodnout o připuštění Dražitele do aukce.

29. V odůvodněných případech může Poskytovatel změnit podmínky aukce, v takovém případě o změně informuje všechny účastníky aukce ještě před jejím začátkem na svých webových stránkách www.drazbaaukce.cz.

30. Účastníci aukce mají jako spotřebitelé ve smyslu zákona č. 378/2015 Sb. nárok na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů prostřednictvím České obchodní inspekce (www.coi.cz)

 

Tato Aukční vyhláška je platná od xxx

Společnost Reality Deluxe s.r.o., provozovatel aukčního portálu drazbaaukce.cz